HOME

General Conditions

Common Herbs

Some Brazilian Herbs

Tuinkruiden uit Brazilie

Waterplanten

Wat is Kwendel?

Kontact

STICHTING AVICENA

 


 

Opgericht op 5 mei 2005 door dr. Leo Schoof.

Samenstelling bestuur:

voorzitter: dr. Leo Schoof, tropisch landbouwkundige, ontwikkelingseconoom

secretaris: drs. Michel Oldenhof, ontwikkelingseconoom

accountant: Bram Janssen BBA, accountant

leden: Dominic Schoof Bll. advocaat, Brazilië

         drs. Jean-Baptiste Bolten, antropoloog

De Stichting Avicena is gevestigd: Rinze Koopmansstraat 32; 3067 AN Rotterdam

 

STATUTEN

 

Artikel 1

NAAM EN ZETEL

De stichting is genaamd: STICHTING AVICENA Zij heeft haar zetel in Rotterdam. Deze kan

worden verplaatst bij beslissing van de vergadering van het bestuur, na de de facto verplaatsing van de zetel naar de nieuwe plaats.

 

Artikel 2

DOEL

De stichting heeft tot doel, los van elke politieke overtuiging, zonder winstoogmerk, en in de ruimste zin van het woord:

1.    het bevorderen, inclusief het uitvoeren, van studie van natuurlijke materialen, voedingsmiddelen, geneesmiddelen en gebruiksplanten, vooral waar gebruikt in de volksgeneeskunde en door de rurale bevolking, per regio en wereldwijd.

2.    het systematisch verzamelen en uitwerken van gegevens over gebruiksplanten, die door de rurale bevolking worden gebruikt.

3.    het openbaar maken van de resultaten, vooral ook in een voor de rurale bevolking toegankelijke wijze

4.    het georganiseerd beschikbaar stellen van plantmateriaal en van adequate informatie aan de rurale bevolking.

5.    het bevorderen van de professionaliteit, de eendracht, de cultuur en de onderlinge solidariteit van allen die zich bezig houden met de studie van natuurlijke materialen, voedingsmiddelen, geneesmiddelen e gebruiksplanten.

6.    het behartigen van de betrekkingen van de genoemde professionals met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, het helpen verdedigen van hun belangen en het faciliteren van hun werk.

7.    om haar doel te bereiken kan de stichting daden van koophandel stellen.

 

artikel 3

BOEKJAAR

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

 

artikel 4

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: de voor haar diensten verkregen vergoeding; subsidies en donaties; hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

 

artikel 5

BESTUUR

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste drie leden. Bestuurslid kan worden iedereen die algemene doelstellingen van de stichting onderschrijft en actief werkzaam is in een of meerdere de gebieden der doelstellingen, alsmede overige natuurlijke personen, die het doel van de stichting onderschrijven, met dien verstande, dat ten hoogste één bestuurslid afkomstig mag zijn uit de kring van overige natuurlijke personen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter een secretaris en een penningmeester De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaande boekjaar gevoerde beheer. De voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur.

 

artikel 6

BESTUURSWISSELING

1.    Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvragen van surséance van betaling,, alsmede door ontslag door de rechtbank.

2.    Bovendien eindigt het lidmaatschap van een bestuurslid, indien alle overige bestuursleden zulks besluiten. Een bestuurslid heeft de mogelijkheid op eigen verzoek ontslag te nemen.

3.    Bestuursleden nemen steeds voor drie jaar zitting in het bestuur. Zij zijn herkiesbaar.

 

artikel 7

BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

1.    Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door de benoeming van een nieuw bestuurslid.

2.    Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

 

artikel 8

BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

artikel 9

VERTEGENWOORDIGING

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Bovendien wordt de stichting vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Indien slechts één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de stichting.

 

artikel 10

BESTUURSVERGADERING

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten.

De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Fungeert de secretaris als voorzitter, dan geschiedt het notuleren door de penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen. Ieder bestuurslid heeft het recht een onderwerp op de agenda te doen plaatsen, ook staande de vergadering.

 

artikel 11

STEMMINGEN

1.    Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.

2.    Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3.    De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.

4.    Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.

5.    Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

6.    Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken der stemmen als verworpen beschouwd.

 

artikel 12

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

1.    Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe zal slecht kunnen worden genomen met een meerderheid van drievierde der uitgebrachte geldige stemmen.

2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, binnen wiens gebied de stichting statutair gevestigd is.

 

artikel 13

VEREFFENING

1.    De vereffening geschiedt door het bestuur.

2.    De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

3.    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht .

4.    Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de stichting zo veel mogelijk nabij komt.

 

artikel 14

SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.